Pohybové terapie

Dva dary: telo a slobodná vôľa

-          považujeme telo a slobodnú vôľu prevziať za seba zodpovednosť za samozrejmosť alebo si ich vážime? Ak si ich vážime, správame sa k nim podľa toho?

  1. svet je škola, čo potrebujeme na úspešné štúdium?
  2. vhodného učiteľa (vonkajší - vnútorný)
  3. dorozumievacie prostriedky v čo najlepšom stave – zmysly, reč, znaky - písmo (stále sa vyvíja ako spoznávame nové veci) – ako ich vycibriť
  4. => sme spolutvorcamiteda môžeme ovplyvniť priebeh učebného procesu

Ako pozemský ľudia sme od pôvodného Zdroja dostali niekoľko úžasných darov. O dvoch by som rád niečo napísal. Napriek tendencii väčšiny ľudí považovať svoje telo za samozrejmosť a dokonca akúsi príťaž, je práve naše fyzické telo prvým z týchto darov, ktorý si najmenej vážime a nechceme za neho prevziať zodpovednosť. A v začiatkom tým hlavných, ktoré nám pomáha sa dostať do reality. Druhým je veľmi často diskutovaná slobodná vôľa. Začnem fyzickým telom.

Snáď sa všetci zhodneme na tom, že naša existencia na tejto zemi je študentskej povahy, a ako študenti potrebujeme bezpodmienečne niekoľko prostriedkov na svoje vzdelávanie. Tým prvým je spoločný dorozumievací jazyk, pomocou ktorého si môžeme predávať poznatky; v súčasnej dobe používame fonetickú reč, písané znaky a špeciálne znakové jazyky pre spoluobčanov s postihnutím. Potrebujeme čo najvhodnejšie miesto, kde nás budú vyučovať a kde môžeme praxovať. Potrebujeme vhodnú učenú látku, podávanú zrozumiteľným spôsobom v prijateľnom rozsahu. A dôležitým faktorom je učiteľ, teda ten, kto nám dokáže dôverne, zrozumiteľne, trpezlivo a nezaujato sprostredkovať potrebné učivo. Všetky tieto atribúty učiteľa sú dôležité, ale každý sprostredkováva látku spôsobom jemu najbližším. Žiadaný zlom v živote každého z nás je stať sa postupne takýmto učiteľom sám sebe. Tým vonkajším učiteľom môže pre niekoho fyzická osoba – konkrétny človek a/alebo interakcie s najbližším okolím, vhodná literatúra, pre vnímavejších onen svet. Teda postupne sa objavia dva druhy učiteľov – vonkajší a vnútorný. V prípade, že študent ešte nemá rozvinutého svojho vnútorného učiteľa, má mu ten vonkajší pomôcť nájsť mu k nemu cestu. A na to je veľa spôsobov.

Väčšina zdravých systémov začína hľadať vnútorného učiteľa najsamprv cez ovládanie fyzického tela, rôznych cvičení na odstránenie hrubých energetických blokov pomocou fyzického pohybu, postupne vizualizácie, dýchacích a koncentračných postupov. Je to potrebné na zvýšenie vnímavosti voči sebe, svojim potrebám, a konečne na to, aby sme začali počuť rytmus vesmíru v sebe a svojom okolí.

Schopnosť prispôsobenia sa, typ osobnosti, navyknuté reakcie, nevhodné stereotypy ( v zmysle pre nás efektívneho výsledku) sú jasne prejavené na fyzickom tele, spôsobe chôdze, dýchaní, mimike, gestách atď. Cez schopnosť počúvať a pozorovať svoje telo, meniť jeho pohybové stereotypy a rozširovať jeho akčný rádius si dokážeme uvedomiť ako sa „otláča“ myslenie, emócie, strava atď. na jeho štruktúre. Tak sa aj slová ako „od-pustenie“ a strach stanú energetickým faktom, konkrétnym pocitom, o ktorom nás nikto nemusí presviedčať, že má na náš život veľký vplyv.

Nieje to rýchly proces, a to ani nie tak z hľadiska nemožnosti ako skôr kvôli našej vrodenej neochote vzdávať sa starých, i keď väčšinou nefunkčných, zvykov.

Nájdete nás na Facebooku